دوشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۳ - ۲۱:۴۵

عکاس: علی مجد

کودکان زائر با پای پیاده